FIC Activity

ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง คุณอุไร   มีชู   โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307

โดยทาง  E-mail : rdadmin@nfi.or.th      ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการชำระเงิน เพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวน 70 ท่าน)

2. กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

3. สถาบันอาหารจะต้องส่งคู่มืออบรมไปให้ผู้เข้าอบรมศึกษาก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยจะส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ ดังนั้น โปรดระบุ E-mail ที่สามารถจัดส่งให้ชัดเจน และกรุณาศึกษาเอกสารอย่างจริงจังก่อนการอบรม

4. กรุณานำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แบบสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป มาในวันอบรมด้วย

5. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันอบรมด้วย

6. กรุณานำแบบลงทะเบียนฉบับจริง มายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันอบรมด้วย

7. ค่าลงทะเบียน จำนวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

8. สถาบันอาหารเป็นหน่วยงานมูลนิธิ ดังนั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

download PDF

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย”

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทรนด์ตลาดอาหารฮาลาล ปี 2018”

อ่านต่อ

ด่วน!เชิญสมัครหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017

8 กันยายน 2560

“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จับมือ “สถาบันอาหาร” เปิดหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017 งานอาหารระดับโลกที่เยอรมันนี

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

29 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(Retort Supervisors)

10 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

อ่านต่อ

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย วันที่ 6 ก.ค. 60

24 มิถุนายน 2560

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย

 

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย"

14 มิถุนายน 2560

แผนกประเมินความเสี่ยงฯสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย"

 

 

 

อ่านต่อ