FIC Activity

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”

19 เมษายน 2561

ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร  เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลใน ASEAN”  โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหาร

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร  เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลใน ASEAN”  โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหาร

 

 

download PDF

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย”

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทรนด์ตลาดอาหารฮาลาล ปี 2018”

อ่านต่อ

ด่วน!เชิญสมัครหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017

8 กันยายน 2560

“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จับมือ “สถาบันอาหาร” เปิดหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017 งานอาหารระดับโลกที่เยอรมันนี

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

29 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(Retort Supervisors)

10 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

อ่านต่อ

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย วันที่ 6 ก.ค. 60

24 มิถุนายน 2560

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย

 

อ่านต่อ