ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานอาหาร และขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

4 เมษายน 2565

สถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป  ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายและมาตรฐานอาหาร และขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565 
 
อบรมออนไลน์ฟรี ผ่านระบบ Zoom  
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2565
 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://forms.gle/7X1zVk1Fg3UGRGsB8 หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
คุณจุรีรัตน์ ปาคำสี 02-4228688 ต่อ 3103 chureerat@nfi.or.th
คุณธีรวุฒิ บัวแย้ม 02-4228688 ต่อ 3107  theerawoot@nfi.or.th