บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและบริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร

6 พฤษภาคม 2564

บริการขอรับเลข อย. 
1.บริการขอรับเลขสถานที่ผลิต : ดำเนินการขอรับเลข อย.โดยให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงงาน การผลิต แบบแปลนแผนผัง ตามกฎหมาย รวมทั้งติดต่อประสานงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร เพื่อได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิต (สบ.1 หรือ อ.2)

2.บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์ : ดำเนินการขอรับเลข อย. โดยจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์จดทะเบียนอาหารและแจ้งรายละเอียดอาหาร เพื่อได้ใบอนุญาตสถานที่ผลิต (สบ.5 หรือ สบ.7) 

ฝ่ายวิจัยฯ  สถาบันอาหาร
02-422-8688 #3121 
dujduan@nfi.or.th