ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2562

ขณะนี้ทางวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีความต้องการจัดตั้งหลักสูตรด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (Food Innovation and Bio Industry) ระดับปริญญาโท

ทั้งนี้ เพื่อการสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการอย่างแท้จริงของภาคอุตสาหกรรม
ทางวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือส่งแบบสอบถามกระจายไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

https://goo.gl/forms/Ry3FwsrQ5ZxZXjJx1

ขอบพระคุณอย่างสูง