ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”

19 เมษายน 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร  เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลใน ASEAN”  โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหาร

 

 

download PDF
ย้อนกลับ