ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

20 กุมภาพันธ์ 2561

กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง คุณอุไร   มีชู   โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307

โดยทาง  E-mail : rdadmin@nfi.or.th      ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการชำระเงิน เพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวน 70 ท่าน)

2. กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

3. สถาบันอาหารจะต้องส่งคู่มืออบรมไปให้ผู้เข้าอบรมศึกษาก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยจะส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ ดังนั้น โปรดระบุ E-mail ที่สามารถจัดส่งให้ชัดเจน และกรุณาศึกษาเอกสารอย่างจริงจังก่อนการอบรม

4. กรุณานำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แบบสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป มาในวันอบรมด้วย

5. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันอบรมด้วย

6. กรุณานำแบบลงทะเบียนฉบับจริง มายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันอบรมด้วย

7. ค่าลงทะเบียน จำนวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

8. สถาบันอาหารเป็นหน่วยงานมูลนิธิ ดังนั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

download PDF
ย้อนกลับ