เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

12 มกราคม 2561

เงื่อนไข
1. รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ” (ยกเว้นค่าที่พักและค่าเดินทาง)
2. สถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์ (วันที่ 12 ม.ค. 2561) และต้องเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินการและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
3. คุณสมบัติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในกลุ่มดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรม Super Cluster ประกอบด้วย คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร
กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ประกอบด้วย หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ
4. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้สถานประกอบการละไม่เกิน 2 ท่าน ในหลักสูตรลำดับที่ 2-4
5. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้เฉพาะสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ในหลักสูตรลำดับที่ 5
6. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้ 20 สถานประกอบการ และต้องเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 10 วันเท่านั้น ในหลักสูตรลำดับที่ 6
7. การมอบประกาศนียบัตรสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยหลักสูตรที่มีประกาศนียบัตรได้แก่ ลำดับที่ 2-5
8. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนดวันที่และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อที่ :
คุณศิณีนาฐ มาศวิจิตร โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 801
โทรสาร: 0-2616-1703
อีเมล์ : sineenart@masci.or.th
คุณสุภาพร ถาริยะ โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 803
โทรสาร: 0-2616-1703
อีเมล์ : supaporn@masci.or.th

download PDF
ย้อนกลับ