ด่วนที่สุด!! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2560

2 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Strong/Regular Level)

       เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coachingเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อ Scale up SMEs ที่ทำอยู่ให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. ที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจปกติ

 SMEs ในฐานข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เป็นนิติบุคคลชำระหนี้ตามปกติ

 SMEs ในฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ที่ส่งงบการเงินสม่ำเสมอ 

ประเด็นการให้คำปรึกษาแนะนำ

  1. เทคโนโลยี ดิจิตัล และนวัตกรรม
  2. การเพิ่มผลิตภาพ / การลดต้นทุน
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
  4. มาตรฐาน สินค้าและบริการ
  5. การตลาด
  6. การบริหารจัดการ(เช่น สินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ บุคลากร ฯลฯ)
  7. การเงิน การบัญชี และแหล่งเงินทุน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่  

คุณดุจเดือน / คุณธนาภรณ์  ฝ่ายวิจัยและข้อมูล  สถาบันอาหาร

โทร. 0 2422 8688 ต่อ 3121/3115 แฟกซ์  0 2883 5853 , 0 2422 8527

อีเมล์ :    dujduan@nfi.or.th , thanaporn_s@nfi.or.th  

download PDF
ย้อนกลับ