Certified Logistics Professional 2016 (หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สาหรับผู้บริหาร

23 สิงหาคม 2559

วิทยากร ผู้สอนชาวไทย

ภาษาที่ใช้อบรม ภาษาไทย
สถำนที่ใช้จัดอบรม โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ (ซอยเจริญนคร 17) กรุงเทพฯ
ช่วงเวลำกำรรับสมัคร 30 มิถุนายน – 26 สิงหาคม 2559


วิธีการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครแล้วส่งแฟกซ์ หรือแนบไฟล์มาทางอีเมล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน หรือสาเนาเช็คสั่งจ่ายค่าลงทะเบียน มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-679-7500 หรืออีเมล pakapol@tnsc.com จากนั้นโทรศัพท์กลับมาแจ้งที่เบอร์ 02-679-7555 เพื่อยืนยันการสมัคร
2. หรือ ส่งใบสมัครมาก่อนที่อีเมล pakapol@tnsc.com จากนั้นโทรศัพท์แจ้งความจำนงเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมอบรม (โดยสามารถโอนเงินค่าสมัครภายหลัง ภายในระยะเวลาที่กาหนด)
3. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการได้รับใบสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องทาการส่งใบสมัครพร้อมชาระค่าลงทะเบียน ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันอบรม 7 วัน)
ค่าลงทะเบียน (ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่ำน)

download PDF
ย้อนกลับ