Get Adobe Flash player

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับน้ำผลไม้ 

ทีมวิจัยได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค UAE โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริโภคที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ใน UAE ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิต และทัศนคติต่อการบริโภคอาหารสำเร็จรูป การรับรู้เกี่ยวกับอาหารไทย พื้นที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ รัฐดูไบ และกรุงเทพมหานคร (ชาว UAE ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและรักษาพยาบาลในประเทศไทย) โดยทำการสำรวจข้อมูลระหว่าง 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2559 จากตัวอย่าง 490 คน ปรากฏผลการสำรวจข้อมูล สรุปลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังภาพ ผลการสำรวจพฤติกรรมการซื้อน้ำผลไม้จากธรรมชาติ มีข้อสรุปดังนี้ 

 

§  วิธีการบริโภคน้ำผลไม้ที่ซื้อบ่อย  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.75 จะนำน้ำผลไม้มาแช่เย็นก่อนดื่ม มีเพียงร้อยละ 13.67 ที่ใส่น้ำแข็งด้วยเวลาดื่ม และร้อยละ 4.30 ดื่มที่อุณหภูมิห้องโดยไม่แช่เย็นเลย

§  ปริมาณการซื้อน้ำผลไม้ในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่มากที่สุด  คือ ซื้อครั้งละ 6 กล่อง/ขวด ร้อยละ 28.70 (บรรจุเป็นแพ็ก)


 


 

 

§  เหตุผลในการเลือกซื้อน้ำผลไม้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 59.11 ให้ความสำคัญกับลักษณะปรากฏมาก(รวมฉลาก) ส่วนร้อยละ 56.69 ให้ความสำคัญกับรสชาติมาก และร้อยละ 50.90 ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์มาก  ส่วนเหตุผลในการเลือกซื้อตามน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

อันดับ 1 ดีต่อสุขภาพ

อันดับ 2 คุณภาพสินค้า 

อันดับ 3 รสชาติ

อันดับ 4 บรรจุภัณฑ์

อันดับ 5 ทดลองสินค้าใหม่

อันดับ 6 ลักษณะโดยรวมที่ปรากฏ (รวมฉลาก)

อันดับ 7 ราคา

 

จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มผลไม้เป็นประจำ  โดยผลไม้ที่นิยมที่สุดคือน้ำส้ม รองลงมาคือน้ำมะม่วง และแอ้ปเปิ้ล ตามลำดับ ขณะที่น้ำผลไม้แบบเอเชียที่นิยมคือน้ำมะม่วง น้ำผลไม้ผสม น้ำสับปะรด ตามลำดับ โดยนิยมอดื่มแบบแช่เย็น ซื้อครั้งละ 6 กล่อง ความถี่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์  บรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ชื่นชอบคือบรรจุในขวดแก้ว เพราะจะทำให้เห็นสีและลักษณะของน้ำผลไม้ชัดเจน  เหตุผลอันดับ 1 ที่ซื้อน้ำผลไม้คือ ดีต่อสุขภาพ