Get Adobe Flash player

1.ศักยภาพด้านการผลิตอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปในโมร็อกโก

แม้ว่าโมร็อกโกจะมีพื้นที่ปลูกผลไม้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรกลุ่มธัญพืช โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงร้อยละ 7 ของพื้นที่ทำการเกษตรในโมร็อกโก หรือประมาณร้อยละ 22.1 ของพื้นที่ดินทั้งหมด สามารถผลิตผลไม้ได้ประมาณ 12 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกมะกอก อัลมอนด์ ซิตรัสฟรุต องุ่น อินทผาลัม อย่างไรก็ตาม โมร็อกโกจัดเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลไม้ที่สำคัญในตลาดโลก จากรายงานของ UADA พบว่า โมร็อกโกเป็นผู้ผลิตผลไม้ตระกูลส้ม (orange) อันดับที่ 10 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผลผลิต 920,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2 ของผลผลิตส้มทั้งหมดในโลก และเป็นผู้ส่งออกส้มสดอันดับที่ 7 ของโลก ขณะเดียวกันเป็นผู้ผลิตส้มแทนเจอรีน/แมนดาริน อันดับ 4 ของโลก มีผลผลิต 1,055,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของผลผลิตส้มแทนเจอรีน/แมนดารินทั้งหมดในโลก และเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 3 ของโลก รองจากจีนและตุรกี   นอกจากนี้ ผลไม้ยังจัดเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรที่สำคัญของโมร็อกโกที่มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 10 อันดับแรก คือ มะกอก ส้ม  และเมลอน รวมถึงแคนตาลูป (ภาพที่ ) ส่วนผลไม้อื่น ๆ ที่มีความสำคัญ และมีการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออก ได้แก่ ส้มตระกูลแทนเจอร์รีน แมนดาริน คลีเมนไทน์ (Tangerines, mandarins, clementines) สตรอว์เบอร์รี่ แตงโม แอปเปิ้ล กล้วย องุ่นสำหรับผลิตไวน์ และอินทผาลัม ซึ่งส่วนมากผลิตทางตอนใต้ของประเทศ ทั้งนี้ อินทผาลัมเป็นผลไม้ที่มีบทบาทต่อชีวิตในทะเลทรายอย่างมากและถือเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณค่าต่อชีวิตและอาหารประจำท้องถิ่นต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็นผลไม้ที่ต้องใช้น้ำมากและต้องใช้เวลาเติบโตกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตถึง 1 ปี