Get Adobe Flash player

กลุ่มภูมิภาค MENA (Middle East & North Africa)

เป็นคำเรียกย่อๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมติดต่อกัน จากเอเชียสู่แอฟริกา มิได้หมายความถึงเขตการค้าเสรีที่มีข้อตกลงร่วมกันแต่อย่างใด

กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหรือ MENA มีการนิยามขอบเขตประเทศไว้แตกต่างกันในหลายหน่วยงาน ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้นิยามของธนาคารโลก ซึ่งประกอบด้วย 19 ประเทศ ดังนี้