Get Adobe Flash player

 1)   ศึกษาข้อมูลกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือ (Middle East and North Africa : MENA) ตามขอบเขตนิยามโดยธนาคารโลก ใน ลักษณะภาพรวมของภูมิภาค เชิงเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน แนวโน้มด้านการค้า การลงทุน ตลาดอาหารแปรรูป การเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่นๆ 

2)   คัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการค้าอาหารและการสร้างเครือข่ายการผลิตจำนวน 2 ประเทศ  เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและประเมินโอกาสของธุรกิจอาหารของไทยในประเทศดังกล่าว