Get Adobe Flash player

 ระดับผลผลิต

1)  รายงานผลการศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การรองรับการขยายตัวของตลาดใหม่ จำนวน 1 ฉบับ เนื้อหารายงานประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ

1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค โอกาส อุปสรรค

       ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดอาหารแปรรูปของไทยในตลาดโลก

1.2) การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยไปยังตลาดใหม่

1.3) กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่

2)  จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ 1 ครั้ง/200 คน

3)  เอกสารเผยแพร่ความรู้ 300 เล่ม

 

ระดับผลลัพธ์

1)  ผู้ประกอบการไทยเข้าใจสภาพธุรกิจอาหารแปรรูป ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดมากขึ้น และมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดเกิดใหม่ 

2)  ภาคอุตสาหกรรม มีแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้า และช่องทางการจำหน่ายที่สอดคล้องกับกระแสของตลาดโลก