Get Adobe Flash player

 1)  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค โอกาส อุปสรรค ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดอาหารแปรรูของไทยในตลาดโลก

2)   เพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารของไทยไปยังตลาดใหม่

3)   เพื่อจัดทำกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ 

4) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกลยุทธ์การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้าและช่องทางการจำหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค