Our service


บริการวิจัยตลาด

ความสำคัญของการทำวิจัยตลาด
การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการที่แท้ จริงของผู้บริโภค (Consumer Insight) การทดสอบตลาด (Market Testing) ก่อนการผลิตและ/หรือการจำหน่าย จึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจาก ผลวิเคราะห์จากการทดสอบตลาดจะสามารถตอบโจทย์สำคัญเกี่ยวกับการยอมรับในตัว ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จุดเด่นจุดด้อยของผลิตภ้ณฑ์ ปริมาณยอดขาย/ขนาดตลาดที่เป็นไปได้ ลักษณะ บรรจุภัณฑ์/หีบห่อที่เหมาะสม เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำวิจัยตลาด
ข้อมูลที่ได้ จากการทดสอบตลาดและสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จะเป็นแนวทางตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์นี้คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่เพียงใด รวมถึงเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ แนวทางกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นที่ยอมรับของตลาดเป้าหมาย ก่อนที่ผู้ประกอบการจะผลิตและนำออกจำหน่ายในโลกธุรกิจจริง

ขอบข่ายการให้บริการมีอะไรบ้าง
การทดสอบตลาด
1.    การทดสอบตลาดเฉพาะกลุ่ม (Focus group market testing)
อัตราค่าบริการ 50,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์* กลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอายุระหว่าง 15-60 ปี เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 6-10 คน

2.    การทดสอบตลาดมหาชน (Public market testing)
อัตราค่าบริการ 80,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์* กลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอายุระหว่าง 15-60 ปี เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 100 คน

หมายเหตุ ประมวลผลการทดสอบตลาด จัดทำรายงาน และจัดส่งให้ผู้ประกอบการ ไม่เกิน 30 วันทำการ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์
*เป็นอัตราขั้นต้น ขึ้นกับความซับซ้อนของสินค้า และขอบเขตงานที่ต้องการ

การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ
    -  ทดสอบด้าน sensory อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง
    -  การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้ออาหาร ไลฟไสตล์ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้บริโภคเป้าหมาย อย่างน้อย  200  ตัวอย่าง
    -  การศึกษาภาวะตลาด คู่แข่งขัน ช่องทางกระจายสินค้า โครงสร้างราคาและต้นทุนสินค้าเพื่อการกำหนดตำแหน่งสินค้า  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
    *ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนของสินค้า ขอบเขตงาน และประเทศเป้าหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณสิทธิศักดิ์ ลีลาวิริยะวงศ์  แผนกวิจัยตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร
โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 3108  โทรสาร 0-2883-5853 E-mail : sittisak@nfi.or.th