สวัสดี

ตลาดพืชหัว ปี 2564

แชร์:
Favorite (38)

มิถุนายน 2565

ประเมินมูลค่าตลาดพืชหัว ปี 2564 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภค (Starchy Roots) มีมูลค่าประมาณ 14,217.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแยกออกเป็นมันเทศ (Sweet Potatoes) 4,180.4 ล้านบาท (29.4%) มันฝรั่ง (Potatoes) 771.8 ล้านบาท (5.4%) มันสำปะหลัง (Cassava) 510.7 ล้านบาท (3.6%) และพืชหัวอื่นๆ (Other Roots) เช่น เผือก (Taro) เป็นต้น 8,754.7 ล้านบาท (61.6%) และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 5.0 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (ปี 2564 – 2569) และคาดว่าในปี 2565 ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภคจะมีมูลค่าตลาดกว่า 14,783.9 ล้านบาท

 

     ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เผือก เป็นต้น ในบางพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าล้นตลาด ผลผลิตจำหน่ายได้น้อยลง เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่ลดลง อีกทั้งต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ แต่โดยภาพรวมของตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภคในปี 2564 ยังคงเติบโตซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับยอดขายก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด

     ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภค มันสำปะหลังจัดเป็นพืชหัวที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพืชหัวชนิดอื่น และมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พืชหัวชนิดอื่นมีมูลค่ายอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นในเชิงบวก ประกอบกับในปี 2564 ราคาต่อหน่วยของมันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และผู้บริโภคคนไทยไม่นิยมนำมันสำปะหลังมาประกอบอาหารมากนัก จึงทำให้มูลค่าตลาดของมันสำปะหลังสำหรับการบริโภคน้อยกว่าพืชหัวชนิดอื่น มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่เขตร้อน โดยส่วนใหญ่นิยมนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ยารักษาโรค และเชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยได้รับแรงสนับสนุนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลสำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเมทิลแอลกอฮอล์ และคาดว่าในปี 2564 ตลาดส่งออกมันสำปะหลังจะเริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นได้สะดวกขึ้น

     ตลาดพืชหัวสำหรับการบริโภคที่คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) อาทิ ร้านอาหาร โรงแรมที่จะผลักดันให้ตลาดพืชหัวฟื้นตัวเร็วขึ้น โดยการนำพืชหัวไปใช้เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว และผู้บริโภคเริ่มออกจากบ้าน รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น มันฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชหัวที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ และคนไทย นิยมไปรังสรรค์เมนู เช่น มันฝรั่งทอด มันฝรั่งบด มันฝรั่งอบชีส เป็นต้น และนิยมนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตขนมขบเคี้ยว

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527