สวัสดี

จับเทรนด์ “โปรตีนทางเลือก” (Alternative Protein)

แชร์:
Favorite (38)

กุมภาพันธ์ 2565

กระแสอาหารแห่งอนาคต “โปรตีนทางเลือก” (Alternative Protein) สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ โคโรนาไวรัสที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สภาพสังคมเศรษฐกิจ ทำให้พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ผู้บริโภคต้องการอาหารที่มีคุณภาพ มีโภชนาการครบถ้วน ทำให้ “อาหารแห่งอนาคต”ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์วัตถุดิบทดแทน “โปรตีนทางเลือก” (Alternative Protein) เป็นหนึ่งในกระแสของอาหารแห่งอนาคต ด้วยเหตุผลหลักคือ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางธรรมชาติ รวมทั้งความนิยมของผู้บริโภคที่หันมารักสุขภาพมากขึ้น บริโภคเนื้อสัตว์น้อยลง หันมารับประทานมังสวิรัติและวีแกนเพิ่มขึ้น จากการสำรวจของ Euromonitor’s Health and Nutrition Survey พบว่า ปี 2563 ผู้บริโภคที่เป็น vegetarians และ vegans คิดเป็นร้อยละ 4 และร้อยละ 6 ของประชากรโลก

กลุ่มโปรตีนทางเลือกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเพราะเป็นตลาดเฉพาะที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง         ในปี 2563 ประเมินว่ามีปริมาณบริโภค 587 ล้านตันโปรตีน ในปี 2568 คาดว่าปริมาณบริโภคมีอัตราเติบโตเป็นร้อยละ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ปริมาณบริโภคมีอัตราเติบโตร้อยละ 2  โดยในช่วงปี 2563-2568 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 3%

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527