สวัสดี

โอกาสเติบโตของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยในตลาดฮ่องกง

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2563

การแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน พบทั้งหมดใน 3 ทวีป 30 ประเทศ ดังนี้ ทวีปยุโรป จำนวน 13 ประเทศ ทวีปแอฟริกา จำนวน 6 ประเทศ และทวีปเอเชีย จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ สปป.ลาว เมียนมาร์ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต และอินโดนีเซีย โดยความเสียหายในประเทศจีนมีการแพร่ระบาดของโรคเกือบทุกมณฑลทำให้ต้องทำลายสุกรมากกว่า 200 ล้านตัว เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรอย่างมาก ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ความเสียหายในประเทศเวียดนาม มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในทุกจังหวัด ทำให้มีการทำลายสุกรไม่น้อยกว่า 6 ล้านตัว ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีน (ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2561) โดยมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวเวชปฏิบัติของโรค ASF ในสุกร ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร

จากการที่ประเทศไทยสามารถป้องกันไม่ให้โรค ASF ในสุกรเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้ ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ คือ ป้องกันความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท สร้างโอกาสในการส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร มูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับนานาชาติ ประเทศคู่ค้ามีความเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527