สวัสดี

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม

แชร์:
Favorite (38)

ธันวาคม 2562

เวียดนามจัดเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน จากจำนวนประชากรในประเทศกว่า 97 ล้านคน ส่งผลให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาประเทศสู่ความเจริญและการขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวและ วัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม ต่างต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวเวียดนามจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น นอกจากข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่างของสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม


อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของเวียดนามมีทิศทางการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 เวียดนามมีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 22,800 ตัน มูลค่า 2,061.8 พันล้านดง หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.6 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 10.3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคชาวเวียดนามเริ่มไม่มั่นใจในความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่พวกเขารับประทาน โดยเฉพาะจากบรรดาร้านอาหารข้างทางที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศ ส่งผลให้ชาวเวียดนามหันมาเลือกบริโภคอาหารพร้อมรับประทานแบบบรรจุเสร็จมากขึ้น  นอกจากนี้การพัฒนาประเทศไปสู่สังคมสมัยใหม่ (modernization) และการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม เนื่องจากชาวเวียดนามในทุกระดับรายได้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขาที่มีความยุ่งวุ่นวายและเร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงชาวเวียดนามที่ต้องออกมาทำงานนอกบ้านแทนการเป็นแม่บ้านทั่วไปเหมือนในอดีต  ดังนั้น กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้จึงมีความต้องการสินค้าอาหารที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับประทานได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่เสียเวลามากนักในการจัดเตรียมและปรุงอาหาร

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527