สวัสดี

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์

แชร์:
Favorite (38)

มีนาคม 2562

ฟิลิปปินส์จัดว่าเป็นตลาดส่งออกแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสสูงทางการค้า จากจำนวนประชากรกว่า 105 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์ และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรชาวฟิลิปปินส์มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงอยู่ในอันดับ 4 รองจากฟิลิปปินส์

ไทย และมาเลเซีย (ที่มา: Central Intelligence Agency.)  ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ยังมีความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารแปรรูปจากต่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการผลิตและการแปรรูปที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงสินค้าผักผลไม้แปรรูปด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าแปรรูปจากผักและผลไม้เพื่อขยายฐานการส่งออกในตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งสินค้าไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดนี้ค่อนข้างน้อยมาก  โดยทั้งผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องศึกษาทิศทางความต้องการของตลาด และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผักผลไม้แปรรูปของชาวฟิลิปปินส์ให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจที่วางไว้


สถานการณ์ตลาดผักผลไม้แปรรูปในฟิลิปปินส์
ในปี 2561 ฟิลิปปินส์มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าผักผลไม้แปรรูปภายในประเทศรวม 100,900 ตัน มูลค่า 12,522.9 ล้านเปโซ หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 6 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความสะดวกของสินค้าในการรับประทาน และอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าสินค้าผักผลไม้สด ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋องหรือภาชนะแบบปิดที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิห้อง เป็นชนิดสินค้าที่มีการเติบโตทางธุรกิจรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัว ร้อยละ 5.5 และ 7.5 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และเชิงมูลค่า ตามลำดับ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากแผนธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ อย่าง บริษัท Del Monte Philippines ที่ช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการคิดค้นสินค้ารสชาติใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาขนาดสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์แต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น สินค้าสับปะรดแปรรูปบรรจุในถุง


ตั้งได้ขนาดเล็ก (stand-up pouch) ซึ่งสอดรับกับวิถีการใช้ชีวิตของชาวฟิลิปปินส์วัยทำงานและยังไม่มีครอบครัวที่ต้องการความสะดวกในการรับประทานอาหารและขนาดสินค้าที่มีปริมาณพอเหมาะสำหรับรับประทานเพียงคนเดียว

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527