สวัสดี

ตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

พฤศจิกายน 2559

ในปี 2559 ประเมินว่าตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.6 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตลาดอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อยังไม่สามารถเติบโตได้ดีเท่าที่ควรในประเทศไทยเพราะปัจจัยในหลายๆ ด้าน เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อที่ยังมีจำนวนไม่มากนักในตลาด การวางจำหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิกยังอยู่ในบริเวณจำกัดทำให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าออร์แกนิกได้ลำบาก สินค้าออร์แกนิกยังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าแบบปกติ ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในปีที่ผ่านจึงส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่ทำให้สินค้าออร์ออกนิกยังไม่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและยอมใช้ง่ายเงินในการเลือกซื้อเท่าที่ควร

นอกจากนี้ การขาดการรับรองมาตรฐานอาหารออร์แกนิกอย่างจริงจังในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลลบต่อการเติบโตของตลาดอาหารออร์แกนิก ถึงแม้จะมีความพยายามผลักดันในการสร้างมาตรฐานสินค้าอาหาร ออร์แกนิกทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน แต่ก็ยังไม่มีกฎระเบียบอย่างเป็นทางการที่ใช้กำกับดูแล มีเพียงสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของสินค้าออร์แกนิก และมีการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตกรที่ต้องการผลิตสินค้าออร์แกนิก 

อาหารออร์แกนิก คือ อาหารที่ถูกผลิตโดยวิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืช การฉายรังสี และการดัดแปลงพันธุกรรม การเพาะปลูกพืชผักออร์แกนิกจะต้องมีการเตรียมหน้าดินก่อนการปลูกโดยวิธีธรรมชาติ และจะต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุกขั้นตอนการปลูก

อาหารออร์แกนิกบรรจุห่อสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

  1. ข้าวและผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นออร์แกนิก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 90.5 
  2. อาหารเช้าซีเรียลออร์แกนิก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 4.2
  3. อาหารออร์แกนิกสำหรับเด็ก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 3.6
  4. น้ำมันออร์แกนิก ครองส่วนแบ่งร้อยละ 1.7

ข้าวออร์แกนิกเป็นสินค้าที่ครองส่วนแบ่งเกือบทั้งหมดในกลุ่มอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อ เนื่องจากเป็นอาหารที่ผู้บริโภคชาวไทยรับประทานเป็นอาหารหลัก ประกอบกับชื่อเสียงและคุณภาพการผลิตข้าวไทยที่ได้มาตรฐาน จึงส่งผลให้ข้าวออร์แกนิกได้รับความนิยมตามไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสุขภาพและเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกโดยผู้ประกอบการในประเทศครองส่วนแบ่งหลักของอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อเนื่องจากได้เปรียบด้านราคาที่ถูกว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

อาหารเช้าซีเรียลออร์แกนิกเป็นสินค้าที่มีการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มอาหารออร์แกนิกบรรจุห่อในปี 2559 เป็นผลมาจากที่การที่ผู้บริโภคใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นและตระหนักถึงโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์  ประกอบความนิยมในการรับประทานซีเรียลเป็นอาหารเช้า โดยเฉพาะในกลุ่มบริโภคชาวไทยระดับกลางถึงบนซึ่งได้รับวัฒนธรรมการรับประทานซีเรียลมาจากชาวตะวันตก และเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ เป็นผลให้อาหารเช้าซีเรียลออร์แกนิกไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการที่ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจากการการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

อาหารออร์แกนิกสำหรับเด็กมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่าน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และยินดีจ่ายแม้จะมีราคาสูงกว่าอาหารสำหรับเด็กทั่วไป  ส่วนน้ำมันออร์แกนิกถึงแม้จะมียอดจำหน่ายค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น แต่ก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคที่ต้องการเลือกน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันแบบทั่วไป

อาหารออร์แกนิกประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น โยเกิร์ตออร์แกนิก ที่ยังมียอดจำหน่ายที่น้อยมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าออร์แกนิกชนิดอื่นๆ ผู้ประกอบในสินค้ากลุ่มนี้ควรมีการลงทุนทางด้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาสนใจโยเกิร์ตออร์แกนิกมากขึ้น เช่น การปรับลดราคาลงในช่วงโปรโมชั่นเนื่องจากโยเกิร์ตออร์แกนิกมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโยเกิร์ตแบบทั่วไปในตลาด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527