Member Login ::

oie
left banner1
หัวข้อสำคัญ :

กัมพูชา
 • กัมพูชา : สุขอนามัยอาหารสำหรับมนุษย์  เริ่มบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : การตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช  เริ่มบังคับใช้ 13 มีนาคม 2546  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : การอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง  เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2549  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2548  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : มาตรฐานและการจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : วิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ  เริ่มบังคับใช้ 21 มิถุนายน 2543  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : แนวทางด้านความปลอดภัยอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 23 ตุลาคม 2553  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : การกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าส่งออก/นำเข้า  เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : ข้อกำหนดการแสดงสินค้าขาเข้าของศุลกากร  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2543  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • กัมพูชา : ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยร้านอาหารและภัตตาคาร  เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2548  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
จีน
 • จีน : CH : ข้อกำหนดสำหรับการรับรองสินค้าอินทรีย์   , วันที่เผยแพร่ 6 มิ.ย. 2549
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : ข้อกำหนดการนำเข้าผลไม้ (AQSIQ 2004 Decree 68)   , วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานเมล็ดมะม่วงหิมพานต์   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานเครื่องเทศ   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันพืชบริสุทธิ์   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลทรายแดง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลดิบ   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : china: มาตรฐานขนมปังกรอบ   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานคุกกี้   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานขนมปังอื่นๆ   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานขนมปังฟู   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานขนมปังลักษณะเหนียว   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐาน Instant noodles   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานสตาร์ช (starch)   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานถั่ว(Nut)   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานถั่วและธัญพืชที่ผ่านการฉายรังสี   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานผักดอง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานเยลลี่ผลไม้   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานผลไม้แห้ง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานลำไยสด   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋องในน้ำเชื่อม   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานลำไยกระป๋องในน้ำเชื่อม   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดสด   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ผักผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสี   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : สุขอนามัยผักผลไม้กระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: การสุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : เนื้อสัตว์ที่ผ่านการฉายรังสี   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ไก่พะโล้กระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Standard of Chinese Sausage   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานแฮมและไส้กรอก   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานน้ำมันหมู   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China : มาตรฐานเนื้อสุกรแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Oyster and Mussel sauce Standard   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Crab paste Standard   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Shrimp sauce Standard   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Fishgravy Standard   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานปู   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานปลา   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานสัตว์น้ำมีเปลือกแข็งพวกหอย   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานหอยนางรม   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานกุ้ง   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานหมึก   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China:การควบคุมสุขอนามัยและการวินิจฉัยคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Classification of Canned Food   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: CNCA   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: SACS   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: AQSIQ   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: Method for Food Hygienic Analysis   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ขั้นตอนการทำงานของการควบคุมสุขอนามัยอาหารนำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: การตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกฉบับแก้ไข (2002)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China:พัฒนาการระบบควบคุมตรวจสอบการนำเข้าอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: การปฏิรูปองค์กรควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคของจีน   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : การเรียกคืนสินค้าอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2550
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH : มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา สินค้าผัก-ผลไม้   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH: ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมการควบคุมบริหารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร   , วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CH: กฎหมายอาหารปลอดภัย  เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2552  , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานเกี๊ยวแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 27 ต.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานแป้งสาลีทำแผ่นเกี๊ยว   , วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food)   , วันที่เผยแพร่ 27 ม.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานสินค้าผักดอง  เริ่มบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2547 
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : China: มาตรฐานนมดัดแปลง   , วันที่เผยแพร่ 7 ต.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CN: มาตรฐานครีม เนย และไขมันนมเข้มข้น   , วันที่เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CN: มาตรฐานฉลากเครื่องดื่มแอลกอออล์ในภาชนะบรรจุ  เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549  , วันที่เผยแพร่ 5 ม.ค. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CN: มาตรฐานอาหารเสริมบรรจุกระป๋องสำหรับทารกและเด็กเล็ก   , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : CN: อาหารกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยน้ำมันพืชสำหรับบริโภค  เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2548  , วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับการผลิตเยลลี่  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2552  , วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร: นมผง  เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2553  , วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานสุขอนามัย: ผักและผลไม้กระป๋อง  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2554  , วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2557  , วันที่เผยแพร่ 3 ก.ย. 2558
    สรุปสาระสำคัญ
 • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ผลไม้แปรรูป  เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560  , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561
    สรุปสาระสำคัญ
ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่น : JP : ระบบการรับรองก่อนส่งออก (Pre-Certification System)   , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง (Canned ready to eat food)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen ready to eat)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานน้ำมันพืช (Vegetable oil)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเมล็ดพืชน้ำมัน (Oil seed)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเมล็ดงา (Sesame seed)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง (Dried cashew nut)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant noodles)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง (Dried rice noodles)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานแป้งข้าวเจ้า (Rice flour)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานข้าวเจ้า (Rice)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานมันฝรั่ง (Potato)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานมะม่วงสด (Fresh mango)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานผลไม้อบแห้ง (Dried fruit)   , วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นบรรจุภาชนะปิดสนิท   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋อง (Canned Lychee)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานผลไม้แช่เยือกแข็ง (Frozen fruit)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Mixed Fruit)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเห็ดแช่แข็ง (Frozen mushroom)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานข้าวโพดอ่อนกระป๋อง(Canned babycorn)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานถั่วแระแช่แข็ง(Frozen green soybean)   , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP_กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปของญี่ปุ่น   , วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (Canned Mushroom)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งสด (Fresh Asparagus)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานไก่แปรรูปแช่แข็ง (Processed frozen chicken)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานเนื้อหมูแปรรูป (Processed Pork Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานไก่แช่แข็ง (Frozen Chicken Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง (Canned crab meat Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานปูแช่แข็ง (Frozen Crab)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Frozen Minced fish Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานไส้กรอกปลา แฮมปลา (Frozen fish sausage and Fish ham standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง (Frozen shrimp Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานปลาทั้งตัวและปลาแบบฟิลเลตแช่แข็ง (Frozen fish and Frozen fish fillet Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง (Frozen squid and Frozen Octopus Standard)   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์แปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและเครื่องดื่ม   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องเทศ   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าผั ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารของญี่ปุ่น   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP : กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม และระดับปริมาณวัตถุเจือปนอาหารและสีผสมอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร(JETRO ,2003)   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU)   , วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU)   , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: คู่มือการควบคุมสุขอนามัยอาหารแปรรูปนำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์   , วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : JP: มาตรอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA สายผสม (Recombination DNA Techniques)   , วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
 • ญี่ปุ่น : รายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต  เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2555  , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2555
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต  เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557  , วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
มาเลเซีย
 • มาเลเซีย : MY:การนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกหรือซากรวมถึงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์   , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • มาเลเซีย : MY-มาตรฐานอาหารฮาลาล   , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
รัสเซีย
 • รัสเซีย : คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร  เริ่มบังคับใช้ 2 มกราคม 2543  , วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
สปป. ลาว
 • สปป. ลาว : LAO - ระบบภาษี (7 ส.ค. 50)   , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : นโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2552  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2547  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค  เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2553  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายสุขอนามัย การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ  เริ่มบังคับใช้ 27 สิงหาคม 2544  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายการเกษตร  เริ่มบังคับใช้ 10 ตุลาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายการประมง  เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2552  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ  เริ่มบังคับใช้ 24 มีนาคม 2551  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายการผลิตปศุสัตว์และสิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์  เริ่มบังคับใช้ 25 มกราคม 2552  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : กฎหมายศุลกากร  เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2537  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : ระเบียบ หลักการพื้นฐานในการใช้หลักสุขาภิบาล และ มาตรการทางเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 14 เมษายน 2552  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสุขภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน  เริ่มบังคับใช้ 9 กุมภาพันธ์ 2554  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพผลิตผล  เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2554  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
สหภาพยุโรป
 • สหภาพยุโรป : การปรับเปลี่ยนกฏระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปภายใต้ White Paper on Food Safety   , วันที่เผยแพร่ 23 พ.ย. 2548
 • สหภาพยุโรป : EU_มาตรฐาน BRC   , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เส้นก๋วยเตี๋ยว   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สับปะรดกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : สวัสดิภาพสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อปูกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อไก่แช่แข็ง-แปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: น้ำสับปะรด   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: น้ำผลไม้   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ทูน่ากระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวสารบรรจุถุง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU:กุ้งแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU : การสุ่มตัวอย่าง   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: Horizental regulation   , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: การบรรยายการโฆษณาหรือนำเสนอฉลากอาหารควบคุมน้ำหนัก   , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: สวัสดิภาพสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการฉุกเฉินในการห้ามใช้ Red 2 G (E128) เป็นสีผสมอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2550
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก III ในระเบียบ 853/2004 เรื่องข้อกำหนดเฉพาะด้านสุขอนามัยของอาหารที่มาจากสัตว์ (เจลาติน)   , วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2550
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้ามาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล   , วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ 834/2007 สำหรับการผลิต การติดฉลาก และการควบคุมสินค้าอินทรีย์   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: คำแนะนำสำหรับบุคคลในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: มาตรฐานการเลี้ยงสุกร   , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการเพิ่มระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้าจากพืช   , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : EU: ข้อกำหนดการสืบย้อนกลับใน Regulation 178/2002 สำหรับอาหารที่มาจากสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 18 ต.ค. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2556  , วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสารอาหารทั้งหมดสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก  เริ่มบังคับใช้ 10 กรกฎาคม 2556  , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Directive 2002/46/EC และ Regulation 1925/2006 ในการอนุญาตให้ใช้ chromium enriched yeast ในการผลิตอาหารเสริม และการเติม chromium(III) lactate tri-hydrate ในอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2557  , วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก  เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2556  , วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวสังข์หยดเมือ’พัทลุง” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2559  , วันที่เผยแพร่ 9 พ.ย. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน Regulation 889/2008 และ Regulation 834/2007  เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2559  , วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1235/2008 สำหรับใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เริ่มบังคับใช้ 25 ตุลาคม 2559  , วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง(Canned Fruit Cocktail)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศกระป๋อง(Canned Tomatoes)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง และน้ำมะม่วงผสมเนื้อ(Mango Juice & Mango Nectar)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว(White Sugar)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแขกแช่แข็ง(Frozen Green Beans)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแช่แข็ง(Frozen Peas)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดอง(Pickles)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มบริโภค(Edible Palm Oil)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ๊UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่แช่เย็น(Chilled Chicken)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่เย็น(Chilled Fish)   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:การยอมรับอายุการเก็บรักษาอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:กฎเกณฑ์เรื่องสุขอนามัยอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:หน่วยงานควบคุมด้านอาหารและกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง   , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อกำหนดในการเชือดสัตว์ตามกฎหมายอิสลาม  เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2542  , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : GCC : กฎระเบียบด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานและผู้ผลิตอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : การตรวจสอบอาหารนำเข้าด้วยระดับความเสี่ยงทางสุขอนามัย   , วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
สหรัฐอเมริกา
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการนำเข้า (Prior Notice of Imported Food Shipments Under Bioterrorism Act)   , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการกักกันสินค้าโดยฝ่ายบริหาร(Administrative Detention under Bioterrorism Act)   , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูล(Establishment and Maintenance of Record under Bioterrorism)   , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร(Registration of Food Facilities under Bioterrorism Act)   , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มาตรฐานอาหารบังคับของ FDA   , วันที่เผยแพร่ 13 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.190)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:กุ้งดิบชุบแป้งเคลือบขนมปังป่นแช่แข็ง(21 CFR 161.175-161.176)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:กุ้งในของเหลวบรรจุในภาชนะใสหรือทึบแสงที่ปิดสนิทกันอากาศ(21 CFR 161.173)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ปลาแปซิฟิคแซลมอนบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.170)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:หอยนางรมบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.145)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วพีแช่แข็ง(21 CFR 158.170)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:น้ำมะเขือเทศ(21 CFR 156.145)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:เห็ดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.201)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ผักบางชนิดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.200)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ซอสมะเขือเทศ(21 CFR 155.194)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มะเขือเทศเข้มข้น(21 CFR 155.191)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.190)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วพีบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.170)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.130)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วกรีนและถั่วแว๊กบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.120)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สับปะรดบรรจุกระป๋องที่ใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์(21 CFR 145.181)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:น้ำสับปะรด(21 CFR 146.185)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สับปะรดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 145.180)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA;การตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สรุปกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้าสหรัฐอเมริกา   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: คำถามคำตอบ กฎระเบียบ HACCP สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: คู่มืออันตรายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมของ FDA (FDA Fish and Fishery Products Hazard and Control Guidance)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Points)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่แปรรูปด้วยความร้อน (Thermally Processed Low-Acid foods Packaged in Hermetically Sealed Containers)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารที่ทำให้เป็นกรด (Acidified Foods)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบหลักการปฎิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP)   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: 6และกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา   , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods)   , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักขมสด   , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา   , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US: บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา   , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การควบคุมการทำประมงที่ผิด6 (IUU)   , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง  เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2543  , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US_คำแนะนำการควบคุมซัลโมแนลลาในไข่   , วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม  เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557  , วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์  เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557  , วันที่เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้เติมโดยตรงลงในอาหารเพื่อการบริโภค: Advantame  เริ่มบังคับใช้ 18 มิถุนายน 2557  , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ : SG:ขั้นตอนการนำเข้าอาหารของประเทศสิงคโปร์(Importation of Food into Singapore)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ(Others Foods)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ(Special purpose foods)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ซอส น้ำส้มสายชู และเครื่องชูรส(Sauce Vinegar & Relishes)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:น้ำผลไม้และคอร์เดียล(Fruit juices & Fruit cordials)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์น้ำตาล ขนมหวาน(Sugar & Confectioneries)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส(Spices & Condiments)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: เกลือ(Salt)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(์Non-alcoholic Drinks   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: แยม(Jams)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: ชา กาแฟ และโกโก้(Tea Coffee & CoCoa)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: ผลิตภัณฑ์ประมง(Fishery Products)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(Meat & Poultry Products)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: ข้าว(Rice)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:แป้ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Flour Bakery & Cereal Products)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:บัญชีแนบท้าย(Food Regulations Schedule)1990 Edition   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG:ข้อกำหนดด้านอาหาร(Food Regulations (RG1) 1990 Edition)   , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985)   , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
ออสเตรเลีย
 • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดกระบวนการผลิต  เริ่มบังคับใช้ 31 กรกฎาคม 2558  , วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2558
    สรุปสาระสำคัญ
 • ออสเตรเลีย : โครงสร้างมาตรฐานอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559  , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
อังกฤษ
 • อังกฤษ : UK : สุขอนามัยของสินค้าอาหาร (Food Hygiene Regulation 2005)   , วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549
    สรุปสาระสำคัญ
อินโดนีเซีย
 • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าอาหาร (Food Import Requirements)   , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
ฮ่องกง
 • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดมาตรฐานองค์ประกอบเฉพาะชนิดอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-อาหารจีเอ็มในฮ่องกง   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของฮ่องกง   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-มาตรการควบคุมความปลอดภัยอาหารในฮ่องกง   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในฮ่องกง(Food Business Regulation)   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้านมผง   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าน้ำนมและเครื่องดื่มนม   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระบียบการนำเข้าขนมหวานแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าข้าว   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อสัตว์ต้องห้าม   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นหรือแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าสัตว์มีชีวิต   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าพืช   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบการนำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : HK-หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมอาหารนำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ฮ่องกง : กฎระเบียบค่าโลหะหนักในอาหาร  เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2540  , วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
เกาหลีใต้
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยีสต์   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเวย์   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำส้มสายชู   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานมะเขือเทศเคตซัป   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานหวานเย็น   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไขปลา   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องเทศและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานซอสถั่วเหลือง   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานสาหร่ายแผ่นใหญ่ปรุงรส   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตฐานซอส   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์โรยัลเจลลี   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สกัดจากโพรพอลิส   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแบคทัเรียที่สร้างกรดแลคติก   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีคลอโรฟิลล์   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมแปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเนยแข็งแปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเกสรดอกไม้   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ออกตาโคซานอล   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมโภขนาการ   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเนยแข็งธรรมชาติ   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมผง   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์มิวโคโพลีแซคคาไรด์โปรตีน   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องแกงผสม   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรอื่นสำหรับเด็กและทารก   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานสูตรนม   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานครีมนม   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนม   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานโคจิถั่วเหลืองแบบเกาหลี   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารทดแทน   , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมไขมันต่ำ   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เลซิธิน   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานแลคโตส   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานซอสถั่วเหลืองแบบเกาหลี   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานถั่วเหลืองหมักแบบเกาหลี   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเต้าเจี้ยวแบบเกาหลี   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องพริกแบบเกาหลี   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารแห้งสำเร็จรูป   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรสำหรับทารก   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สารสกัด   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานชีสเทียม   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผงไอศกรีม   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไอศกรีมผสม   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไอศกรีม   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์โปรตีนนมไฮโดรไลเสส   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมที่ไฮโดรไลซ์แลคโตส   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานพริกป่นและพริกป่นหยาบ   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารต้มสุกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดองุ่น   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมแพะ   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่ออ่อน   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์กรดแกมมาไลโนเลนิก   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วย   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรตามการเจริญเติตโต   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำมันให้กลิ่นรส   , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สกัดจากพืชที่หมักดอง   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมหมัก   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เอนไซม์   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีกรดอีโคซาเพนเทอิก   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาไหลทะเล   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำแข็งที่รับประทานได้   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำซอสราด   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทอด   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องแกง   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเกลือผลึกและแปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมข้น   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศผสม   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไคโตซาน   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเต้าเจี้ยวดำแบบจีน   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานแคปซูล   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบัตเตอร์มิลค์   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบัตเตอร์   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบต้า_แคโรทีน   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรเมล็ดธัญพืชสำหรับเด็กและทารก   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Alkoxyglycerol   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อสินค้าที่ห้ามนำเข้า-ซึ่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อพืชที่ห้ามการนำเข้าประเทศ   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_รายยชื่อผลไม้และผักสดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ตัวอย่างสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการ-ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลีใต้   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_กฎหมายฉบับย่อของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางการค้า   , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณลิปิด   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณโปรตีน   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณเถ้าทั้งหมด   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ประมวลกฎหมายอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
 • เกาหลีใต้ : KR_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีใต้   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_ข้อกำหนดและมาตรฐานการนำเข้าอาหารและสินค้าทางเกษตร   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_การสุขาภิบาลอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
 • เกาหลีใต้ : KR_กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและขั้นตอนการนำเข้า   , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานกลูโคส   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มผลไม้หรือผัก   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็งแบบเร็วของโคเด็กส์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานกุ้งก้ามกรามแช่แข็งแบบเร็วของโคเด็กซ์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไวน์ใส   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานหมากฝรั่ง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานช็อกโกแลต   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มคาร์บอเนต   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานปลาทูน่าในน้ำมันบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานขนมหวานแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานขนมปังหรือเค้กข้าว   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบรั่นดี   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มผง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบียร์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไขวัว   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าหู้   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบคอน   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานวิสกี้   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานครีมจากพืช   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ขุ่น   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานทอฟฟี่   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำตาล   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำเชื่อมน้ำตาล   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาผง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาจุ่ม   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเจลจากสตาร์ช   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสตาร์ช   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานนมถั่วเหลือง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโซจู   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานที่ได้รับการถนอมรักษา   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไขสุกร   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานอาหารทะเลดองและหมัก   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานถั่วลิสงและถั่ว   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานอาหารบรรจุ   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโอลิโก-แซคคาไรด์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานก๋วยเตี๋ยว   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นอย่างอื่น   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเห็ด   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มอย่างอื่น   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างอื่น   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ที่เป็นยา   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อ   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานมายองเนส   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสุราอย่างแรง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกิมจิ   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสกัดจากผลแอปริคอตญี่ปุ่น   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำผึ้ง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานแยม   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ผลไม้   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาผลไม้   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลไม้และผักอื่นๆ   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานฟรุคโตส   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อปลาและผลิตภัณฑ์เนื้อปลา   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มหมัก   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาสกัด   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไข่   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำมันและไขมันบริโภค   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกและเนื้อปลาแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเดกซ์ตริน   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานลูกกวาด   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อปูต้มบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานข้าวโพดสำหรับข้าวโพดคั่ว   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกาแฟ   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกุ้งหรือกุ้งนางแช่แข็งของโคเด็กซ์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกุ้งและกุ้งนางกระป๋องของโคเด็กซ์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโกโก้   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก   , วันที่เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552
    สรุปสาระสำคัญ
 • เกาหลีใต้ : อาหารเพื่อสุขภาพ  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545  , วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2555
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • เกาหลีใต้ : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต   , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2560
    สรุปสาระสำคัญ
เมียนมาร์
 • เมียนมาร์ : กฎหมายอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2540  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : กฎหมายประมงทะเล  เริ่มบังคับใช้ 25 เมษายน 2542  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างของสถานประกอบการที่ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2549  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง  เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าทั่วไป  เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง  เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสำหรับเรือประมง  เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดมาตรฐานน้ำและน้ำแข็งที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมประมง  เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการตรวจพยาธิ และ ระบบการตรวจติดตาม  เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของฮิสตามิน และ Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)  เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการแปรรูปสัตว์น้ำ  เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เมียนมาร์ : กฎหมายปุ๋ย  เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2545  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
เวียดนาม
 • เวียดนาม : VN - เกณฑ์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Criteria)   , วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2554
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2550  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : กฎหมายอาหาร  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2551  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : กฎหมายความปลอดภัยอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 29 พฤศจิกายน 2553  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : กฤษฎีกาการควบคุมและความปลอดภัยการใช้รังสี  เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2541  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : กฤษฎีกาชี้แจงรายละเอียดบางมาตราของกฎหมายความปลอดภัยอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 11 มิถุนายน 2555  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : ข้อบังคับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหาร  เริ่มบังคับใช้ 31 ธันวาคม 2548  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : ข้อบังคับการห้ามเติมน้ำหรือสารช่วยอุ้มน้ำในผลิตภัณฑ์ประมงสดแช่เยือกแข็ง  เริ่มบังคับใช้ 17 มิถุนายน 2551  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : ข้อบังคับการตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารนำเข้า  เริ่มบังคับใช้ 29 มีนาคม 2551  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : การรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารฟังก์ชั่น อาหารเสริมสารอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในการแปรรูปอาหาร; น้ำแร่ธรรมชาติ หรือ น้ำดื่มบรรจุขวด; และ วัสดุและบรรจุภัณฑ์อาหาร  เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2556  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการควบคุมอาหารนำเข้าจากพืช  เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2554  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
 • เวียดนาม : การตรวจสอบอาหารในเวียดนาม  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2550  , วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556
    สรุปสาระสำคัญ
แอฟริกาใต้
 • แอฟริกาใต้ : ZA_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานไอศกรีม   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารอุดมด้วยข้าวโพด   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารอินทรีย์   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารดัดแปรพันธุกรรม   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผักสด   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้สด   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้แช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำผลไม้และน้ำผลไม้ผสม   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกหนดสำหรับผักแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผักบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผักแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผลไม้แห้ง   , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานแยม-เจลลี่-และมาร์มาเลด   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเมล็ดทานตะวัน   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานมายองเนสและน้ำสลัด   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหารและน้ำ   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์พาสต้าบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง   , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 3 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 3 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเนื้อสัตว์ปีก   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเนื้อสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำตาลทรายและน้ำตาลไอซิ่ง   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานถั่ว   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานซอสมะเขือเทศบรรจุขวด   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานชา   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเจลาตินที่บริโภคได้   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานไข่   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานข้าวฟ่าง   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานข้าว   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานโกโก้   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกาแฟ   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกระเทียม   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_บทบัญญัติสุขภาพสัตว์   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอัฟริกาใต้   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อบังคับอื่นๆเกี่ยวกับน้ำตาล   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับอาหารทะเล   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้บรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ   , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_ไก่แช่เย็นแช่เยือกแข็ง_และเนื้อแช่เย็น_เนื้อแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารประเทศอัฟริกาใต้   , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎหมายอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
 • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องสุขอนามัยอาหาร(HACCP)   , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548
    สรุปสาระสำคัญ
โคเด็กซ์
 • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับอาหารบรรจุเสร็จแช่เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับเครื่องเทศและพืชที่มีกลิ่นหอมและแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารแปรรูปในสภาพปลอดเชื้อบรรจุเสร็จที่มีความเป็นกรดต่ำ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 4)   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 3)   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 2)   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 1)   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องหลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาข้อตกลงความเท่าเทียมกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหารนำเข้าส่งออก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบและให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารฉายรังสี   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับฉลากอาหารบรรจุเสร็จ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารทารกและเด็ก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับมะพร้าวแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าว   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลังสำหรับบริโภค   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเหลือง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมายองเนส   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกลูเทนข้าวสาลี   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลูกกวาดที่ผลิตจากเนยโกโก้   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารปราศจากกลูเทน   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนยโกโก้   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารทารกกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำผึ้ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวทางการปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้คำว่า ฮาลาล   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์จากไข่   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์ปีก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตปรุงแต่งและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนหลังการหมัก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตและโยเกิร์ตชนิดหวาน   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นไม่หวาน   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเนย   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้เมืองร้อนสด   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผักและผลไม้แห้ง รวมทั้งเห็ดที่รับประทานได้   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลไม้แห้ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผักและผลไม้กระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม Nectar   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลำไย   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานขิง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานฝรั่ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานส้มโอ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกล้วย   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมังคุด   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลิ้นจี่   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเฟือง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะละกอ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรด   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผัก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ Nectar ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วงกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำฝรั่งโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดเข้มข้นที่เติมวัตถุกันเสีย   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแตงกวาดอง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสลัดผลไม้เมืองร้อนกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแยม หรือ ผลไม้กวน และเยลลี่   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลไม้รวมกระป๋อง หรือ ผลไม้ Cocktail กระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มเข้มข้นโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเม็ดถั่วลันเตากระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศแปรรูปที่ทำให้เข้มข้น   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเห็ดกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มโดยกรรมวิธีทางกายภาพ   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดหวานกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาหมึก   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชุบแป้งและขนมปังแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปู   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาบดที่เตรียมจากเครื่องจักร   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาเค็ม   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลารมควัน   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับหอย   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับกุ้ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลากระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเนื้อปลาฟิลเลตแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาชิ้นยาวแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาสดแช่แข็ง เนื้อปลาฟิลเลต และเนื้อปลาบด   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาทูน่าและปลาโบนิโตกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาซาร์ดีนกระป๋องและผลิตภัณฑ์   , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แป้งสาคูสำหรับบริโภค  เริ่มบังคับใช้ ปี 2554  , วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2555
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : น้ำปลา  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2554  , วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2555
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อน้ำมันพืช  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2554  , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2555
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อไขมันสัตว์  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2555  , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553  , วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานไขมันนม  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553  , วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2556
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำปลา  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2556  , วันที่เผยแพร่ 5 มี.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยว  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2556  , วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559  , วันที่เผยแพร่ 6 ก.ค. 2558
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะ  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2558  , วันที่เผยแพร่ 9 มิ.ย. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ที่แพ้กลูเต็น  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2558  , วันที่เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2559
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2659  , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวเกรียบจากปลาและสัตว์จำพวก ครัสเตเชียน  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559  , วันที่เผยแพร่ 31 มี.ค. 2560
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไม่ผ่านการหมัก  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560  , วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560
    สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับซอสพริก  เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560  , วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561
    สรุปสาระสำคัญ
ไต้หวัน
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสำหรับสารปนเปื้อนในอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานมะเขือเทศ   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายสำหรับบริโภค   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะพร้าวตากแห้งสำหรับบริโภค   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทารกกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองซีอิ๊ว   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองน้ำส้มสายชู   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูเทียม   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เมลโลรีน   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หวานเย็น   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับรับประทาน   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แห้วบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วงอกบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขิงบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดฟางบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเครื่องดื่มน้ำผลไม้และผัก(ในภาชนะบรรจุ)   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศเส้นแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือดอง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แตงกวาดอง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงดองเกลือ   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กะหล่ำปลีดองเครื่องเทศ   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห้ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งขาวแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งเขียวแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วทั้งฝักแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มารฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกล้วยหอม   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงสด   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกระเทียม   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส(ผงกะหรี่)   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส Pimenta(Allspice) ชนิดทั้งเมล็ดและป่น   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสพริก ชนิดทั้งเมล็ดและป่น   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงกลิ่นรส   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศเข้มข้นบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ puree และ paste บรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขากบแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปูบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแห้ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งบรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไข่ไก่   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไส้ธรรมชาติ   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแบบตะวันตก   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุนเชียง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานหมูแผ่น เนื้อวัวแผ่น   , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ในภาชนะบรรจุ   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โกโก้   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการตรวจหาสารที่ไม่ละลายในกาแฟสำเร็จรูป   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ลูกอม   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาล   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานอ้อย   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บิสกิต   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่แห้ง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นหมี่   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานน้ำมันรำข้าว   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเหลือง(ในภาชนะบรรจุ)   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าหู้   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าเจี้ยว   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่วเหลือง   , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่ว   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวสาร   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวกล้อง   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวเปลือก   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - รายชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลโควต้านำเข้าของสินค้าเกษตร   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - รายชื่อบริษัทนำเข้าสินค้าอาหาร   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - ข้อมูลการตลาดสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปไต้หวัน   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : TW - กฎระเบียบการนำเข้าอาหารของไต้หวัน   , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546
    สรุปสาระสำคัญ
 • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชจกค้างสูงสุดในอาหาร  เริ่มบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2551  , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2558
    สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาล และด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารสำหรับทารก  เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557  , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2558 |   ต้นฉบับกฎหมาย