การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง

 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง

ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : เรวดี เทพประดิษฐ์

คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ไพศาล วุฒิจำนงค์

ที่มา : วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ปี 2545

แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

กลุ่มสินค้า : 1531 ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

เทคโนโลยี : การแปรรูปโดยใช้ความร้อน

Keyword : อาหารเช้า สำเร็จรูป กากถั่วเหลือง แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในอันดับรองจากพืชอื่นเช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังเป็นต้น น้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคเนื่องด้วยมีคุณค่าทางโภชนการสูงและมีราคาถูก ในการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองจะเหลือกากถั่วเหลืองซึ่งยังมีคุณค่าทางอาหารอยู่ โดยส่วนใหญ่มักจะนำกากถั่วเหลืองที่เหลือนี้ไปเลี้ยงสัตว์แต่ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ ช่วยให้มีการนำกากถั่วเหลืองนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกากถั่วเหลืองด้วยการนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตขนมปัง หรือการผลิตกรดซิตริค (Citric acid) จากการหมักกากถั่วเหลือง เป็นต้นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะสภาพทางสังคมเศรษฐกิจสังคมที่เร่งรีบส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็ว การประหยัดเวลา การสะดวกในการ

เตรียมอาหาร

อาหารเช้านับเป็นอาหารมื้อหลักที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมากฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงได้มีการพัฒนาอาหารเช้าสำเร็จรูปขึ้นมา เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาให้

กับอาหารเช้าสำเร็จรูปดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะนำกากถั่วเหลืองมาให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่น

ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่น คือ อาหารที่ทำขึ้นจากแป้งเป็นองค์ประกอบหลักแล้วขึ้นรูปเป็นชิ้นและรีดเป็นแผ่น โดยมีการเติมส่วนผสมอื่น ๆ จากนั้นนำไป นึ่ง และอบ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นสีน้ำตาล ส่วนใหญ่นิยมรับประทานร่วมกับ นมสด จากการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง พบว่า ประกอบด้วย

จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองแต่มีความชอบในระดับเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผู้บริโภคต้องการให้ผลิตภัณฑ์อาหารเช้านี้ มีรูปร่างเป็นวงรี มีกลิ่นโกโก้ หรือช็อกโกแลต บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ในกล่องกระดาษ

download PDF