ศึกษาการออกแบบภาชนะบรรจุหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

 

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการออกแบบภาชนะบรรจุหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก
ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวอรอุมา ภาแก้ว
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. สมชาย กล้าหาญ
ที่มา : ปัญหาพิเศษ เรื่อง ศึกษาการออกแบบภาชนะบรรจุหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2546
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม : สำนักห้องสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า : 1513 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
เทคโนโลยี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Keyword : ภาชนะบรรจุ /การเก็บรักษา / หน่อไม้ฝรั่ง

ศึกษาการออกแบบภาชนะบรรจุหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นพืชผักที่มีแนวโน้มส่งออกต่างประเทศได้สูงขึ้นแต่หน่อไม้ฝรั่งมีอัตราการหายใจและคายน้ำสูง ทำให้คุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งเสื่อมและเหี่ยวเร็ว ทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของหน่อไม้ฝรั่งก่อนถึงตลาดต่างประเทส หรือตลาดปลายทาง ทำให้ราคาหน่อไม้ฝรั่งลดลงไปในการเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่งขณะขนส่งและก่อนการวางจำหน่ายจึงเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมก็จะยิ่งทำให้การเก็บรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉะนั้นการบรรจุหน่อไม้ฝรั่งในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน การออกแบบภาชนะที่เหมาะสมสำหรับหน่อไม้ฝรั่งจึงมีการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ หาภาชนะบรรจุที่เหมาะสมต่อไปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดความสูญเสีย ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขณะขนส่งได้เป็นอย่างดีในระหว่างการขนส่ง จะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายน้อยลงซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาวิธีการทดลองจะดำเนินการ เขียนแบบกล่องด้วยกระดาษไข นำแบบที่ได้มาตัดจริง ด้วยกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น โดยมีขนาดความกว้าง 40 ยาว 50 และ สูง 22 เซนติเมตร ออกแบบสีสันของกล่อง นำแบบที่ได้มาตัดจริงด้วยกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น เจาะช่องระบายอากาศ พ่นสีกล่องตามแบบทำแผ่นกั้นในกล่อง เขียนแบบถุงบรรจุหน่อไม้ฝรั่ง นำแบบที่ได้มาตัดจริงด้วยถุงพลาสติก นำหน่อไม้ฝรั่งใส่ใสถุงพลาสติกและบรรจุลงกล่องที่ได้ ซึ่งคุณลักษณะที่ทำการศึกษาคือ คุณลักษณะของกล่อง ( ชนิดของวัสดุ รูปแบบของกล่อง ขนาดกล่อง ( ลูกบาศก์นิ้ว ) มิติภายนอกของกล่อง ( เซนติเมตร ) มิติภายในของกล่อง (เซนติเมตร) พื้นที่ผิวกล่อง (ตารางเซนติเมตร) พื้นที่ช่องระบายอากาศ (ตารางเซนติเมตร ) น้ำหนัก

ของกล่องก่อนการบรรจุ ( กิโลกรัม ) น้ำหนักของกล่องหลังการบรรจุ ( กิโลกรัม ) ความจุของกล่อง ( ถุง) )คุณลักษณะของถุงบรรจุหน่อไม้ฝรั่ง ( ขนาดถุง ปริมาณบรรจุ ( กรัม) คุณสมบัติของพลาสติกที่ใช้ทำถุงราคาโดยประมาณ ) คุณลักษณะของวัสดุกันกระแทกภายในกล่อง ( ชนิดของวัสดุ รูปแบบวัสดุกันกระแทกขนาดวัสดุกันกระแทก ( เซนติเมตร )

จากการศึกษาการออกแบบภาชนะบรรจุหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก โดยจัดทำแบบจำลองเท่าขนาดจริง โดยใช้กระดาษลูกฟูก 1 ชั้น ชนิดลอน A มีรูปแบบเป็น Regular Slotted Container (RSC) มีขนาดกล่อง16 × 19.5 × 8.5 ลูกบาศก์นิ้ว(40 × 50 × 22 ซม.) มีพื้นที่ช่องระบายอากาศ ต่อพื้นที่ผิวกล่อง 2.21 %สามารถบรรจุได้ 40 ถุง โดยมีน้ำหนักกล่องก่อนการบรรจุ 0.95 กิโลกรัม และน้ำหนักกล่องหลังบรรจุ9.95 กิโลกรัม ส่วนถุงบรรจุหน่อไม้ฝรั่ง เป็นถุงพลาสติกชนิด polyethylene (PE) มีขนาดถุง 8.5× 4.×527 ซม.น้ำหนักบรรจุ 225 กรัม วัสดุกันกระแทกภายในกล่องเป็นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น ชนิดลอน A รูปแบบเป็น Partition สี่เหลี่ยมสูง 21 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร และสูง 21 เซนติเมตร กว้าง 40เซนติเมตร เจาะเป็นช่อง ช่องละ 10 เซนติเมตร การออกแบบตกแต่งใช้สีขาวเป็นสีพื้นและตกแต่งตัวหนังสือและลวดลายด้วยสี น้ำเงิน แดง และ ดำ ราคาโดยประมาณกล่องละ 35 บาท

download PDF