การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเฟรนฟรายทอดเพื่อรักษาความกรอบ

 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเฟรนฟรายทอดเพื่อรักษาความกรอบ
ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวชนิกา ศิริมังคลากุล นางสาวเพ็ญพรรณ ธรรมขันธ์นางสาวรวีวรา ดิ่งแก้ว
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.สมชาย กล้าหาญ
ที่มา : ปัญหาพิเศษเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเฟรนฟรายทอดเพื่อรักษาความกรอบ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2546
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มสินค้า : 1513 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
เทคโนโลยี : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Keyword : เฟรนฟราย /กล่อง/ซิลิกาเจล/โพลีอะคริลิกแอซิด

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเฟรนฟรายทอดเพื่อรักษาความกรอบ

เฟรนฟราย เป็นขนมขบเคี้ยวที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากมีลักษณะกรอบหวานมัน น่ารับประทาน แต่เมื่อบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวจะคงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จากนั้นจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เพราะระดับของไอน้ำภายในภาชนะบรรจุ ณ ขณะนั้นมากเกินความสามารถของอากาศที่รองรับได้ ไอน้ำจึงเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ ทำให้เฟรนฟรายนิ่ม ไม่กรอบ จึงจำเป็นต้องหาวิธีลดความชื้นภายในภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามต้องการดังนั้นในการวิจัยนี้ทำการศึกษาหาแนวทางที่จะทำให้เฟรนฟรายภายหลังการทอดแล้ว สามารถที่จะคงความกรอบไว้ได้นานที่สุด โดยการใช้สารดูดความชื้นและการออกแบบรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ โดยพบว่าแหล่งที่มาของความชื้นเกิดจากตัวสินค้าเอง จึงจะใช้สารดูดความชื้นมาวางภายในบรรจุภัณฑ์บริเวณที่สามารถดูดความชื้นบริเวณรอบๆได้เป็นอย่างดีด้วย งานวิจัยแบ่งการทดลองเป็น 4 เรื่องด้วยกันคือ การศึกษาปริมาณน้ำที่ต้องการดูดซับ การศึกษาผลของการใช้ซิลิกาเจลที่มีต่อความกรอบของเฟรนฟรายทอดการศึกษาผลของการใช้โพลีอะคริลิกแอซิดที่ม่ต่อความกรอบของเฟรนฟรายทอด และการศึกษาผลของการใช้กล่องเจาะที่มีต่อความกรอบของเฟรนฟรายทอด

จากการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเฟรนฟรายทอดเพื่อรักษาความกรอบ โดยที่ทดลองศึกษาแนวทางที่จะทำให้เฟรนฟรายภายหลังการทอดสามารถที่จะคงความกรอบได้นานที่สุดโดยใช้สารดูดความชื้นซิลิกาเจลที่ปริมาณ 0.83กรัม และ ประมาณ 1.67 กรัม จะส่งผลต่อความกรอบของเฟรนฟรายทอดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกใช้ซิลิกาเจลปริมาณ 0.83 กรัมเ จะเหมาะสมที่สุดในการประหยัดการใช้สารดูดความชื้น การศึกษาการใช้โพลีอะคริลิกในการดูดซับความชื้นภายในภาชนะบรรจุ พบว่า เมื่อใช้ปริมาณโพลีอะคริลิกแอซิดเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เฟรนฟรายทอดมีความกรอบมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการใช้โพลีอะคริลิกแอซิดประมาณ 0.004 กรัมและปริมาณ 0.006 กรัม จะให้ผลต่อความกรอบของเฟรนฟรายทอดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกใช้สารดูดความชื้นโพลีอะคริลิกแอซิดปริมาณที่เหมาะสมคือ 0.004 กรัมมากกว่า เพื่อเป็นการประหยัดในการใช้สารดูดความชื้นและพบว่าการใช้โพลีอะคริลิกแอซิดในปริมาณ 0.006กรัม จะทำให้เฟรนฟรายมีความกรอบมากกว่าการใช้ซิลิกาเจลสำหรับการศึกษาการใช้กล่องเจาะรูที่ขนาดช่องเปิด 6% ของพื้นที่ผิวกล่องทั้งหมดจะทำให้เฟรนฟรายทอดมีความกรอบมากที่สุด ส่วนการศึกษาการใช้

สารดูดความชื้นและการเจาะรูกล่องมาใช้ร่วมกันพบว่าการใช้ปริมาณโพลีอะคริลิกแอซิด 0.004 กรัม ร่วมกับใช้กล่องปิดทำให้เฟรนฟรายมีความกรอบมากที่สุดโดยไม่แตกต่างกับการเจาะรูกล่องที่มีขนาดพื้นที่ช่องเปิด 6% ของพื้นที่ผิวกล่องทั้งหมด

download PDF