ผลิตภัณฑ์นมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

 

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์นมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวรังสิมา ลีลากิจทรัพย์นางสาวสุเนตร รุ่งสว่างนางสาวอัญชลี ลิมปนเทวินทร์
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พอใจ ถามากร
ที่มา : ปัญหาพิเศษเรื่อง ผลิตภัณฑ์นมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปภาควิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2547
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม : ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า : 1531 ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
เทคโนโลยี : การแปรรูปโดยใช้ความร้อน
Keyword : ข้าวกล้องบด / น้ำตาล/นมผง/แป้งดัดแปร

ผลิตภัณฑ์นมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

ข้าวเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการค้าข้าวในตลาดโลกมีการแข่งขันสูงทำให้ราคาไม่แน่นอน ดังนั้นการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆจะทำให้เกษตรกรขายข้าวได้

มากขึ้นการนำข้าวกล้องซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ที่สำคัญของร่างกายมาใช้เป็นส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวกล้องได้อีกทางหนึ่ง

รูปแบบการศึกษาการทดลองเริ่มจากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวกล้องหุงสุก ซึ่งพบว่าสภาวะที่หุงข้าวกล้องได้ดีที่สุด คือที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 4 ชั่วโมง โดยมีขนาดของอนุภาคที่ผ่านตะแกรง

ขนาด 0.12 มิลลิเมตรเมื่อนำข้าวกล้องที่ได้มาผลิตเป็นนมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปมาปรับปรุงคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสนั้น สูตรน้ำนมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชิมมากที่สุดเมื่อทำการคืนรูป คือใช้

อัตราส่วนนมข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป 24 กรัม ในน้ำเดือด 250 มิลลิลิตรผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปมีส่วนผสมเป็น ข้าวกล้องบด : น้ำตาล : นมผง : แป้งดัดแปร เท่ากับ100 : 40 : 15 : 1

องค์ประกอบทางเคมีของข้าวกล้องบดเมื่อมีส่วนผสมอื่นๆ มีดังนี้

- โปรตีน 5.14 เปอร์เซ็นต์

- ไขมัน 4.5 เปอร์เซ็นต์

- เถ้า 1.28 เปอร์เซ็นต์

- เยื่อใย (fiber) 1.65 เปอร์เซ็นต์

- คาร์โบไฮเดรต 85.18 เปอร์เซ็นต์

- ความชื้น เท่ากับ 3.24 เปอร์เซ็นต์

download PDF