การศึกษาการผลิตเยลลี่สะระแหน่

 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตเยลลี่สะระแหน่

ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวกรรณิการ์ เดือนสว่าง

คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์รดีกร ฉัตรทอง

ที่มา : ปัญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาการผลิตเยลลี่สะระแหน่สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2544

แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม : สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

กลุ่มสินค้า : 1513 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ / สะระแหน่

เทคโนโลยี : การแปรรูปด้วยความร้อน

Keyword : เยลลี่ สะระแหน่ เพคติน สมุนไพร

 

การศึกษาการผลิตเยลลี่สะระแหน่

สะระแหน่ มีสรรพคุณทางสมุนไพร คือ ใบสะระแหน่มีน้ำมันหอมระเหย เมนทอล(Menthol) ใช้

ขับลม ฆ่าเชื้อโรค แก้ปวดท้อง ระงับอาการเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งปัจจุบัน ผู้บริโภคให้

ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกที่มีสรรพคุณทาง

สมุนไพรได้รับความนิยม การนำสะระแหน่มาแปรรูปเป็นเยลลี่สะระแหน่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากพืชสมุนไพรไทย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ ซึ่งมีคุณประโยชน์ทางสมุนไพร

รูปแบบการศึกษา

จากการศึกษาการผลิตเยลลี่สะระแหน่ที่มีปริมาณสะระแหน่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 20% 30% 40%

และ50% เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสะระแหน่ในการผลิตเยลลี่ และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เยลลี่ชนิด

ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พบว่า เยลลี่ที่มีปริมาณสะระแหน่ 20% ได้รับการยอมรับรวมสูงที่สุด โดย

มีความแตกต่างจากตัวอย่างอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

โดยสูตรที่เหมาะสมในการทำเยลลี่สะระแหน่ เป็นดังนี้

- น้ำตาล 65%

- เพคติน 3%

- กรดซิตริก 0.8%

- สะระแหน่ 20%

โดยเป็นอัตราส่วนของน้ำหนักต่อปริมาตรของน้ำที่ใช้คั้น

สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์เยลลี่สะระแหน่ที่ได้ มีสีเขียวเข้ม มีกลิ่นหอมสะระแหน่อ่อนๆ มีรส

เปรี้ยวเล็กน้อย และมีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 2.3 และปริมาณของแข็งที่

ละลายได้ทั้งหมด ( Total Soluble Solid ) เท่ากับ 71

download PDF