กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉานสหภาพเมียนมาร์

 

รายงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์”  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์รวมทั้งช่องทางการกระจายสินค้าอาหารไทยไปสู่รัฐฉาน ตลอดจนเส้นทางการค้าเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพโดยรอบ พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และกลยุทธ์ในการขยายการผลิต การค้า การลงทุนของผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2561

download PDF