NFI research

โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

กันยายน 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) โดย คณะผู้จัดทำ แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กันยายน 2559

download PDF

ทั้งหมด มี 50 รายการ

โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

กันยายน 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

กรกฎาคม 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) ภายใต้ โครงการ การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ : กรณีศึกษาตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) งานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”

กรกฎาคม 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) งานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยย่อยเรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย

พฤศจิกายน 2558 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ งานวิจัยย่อยเรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) กิจกรรมที่ 2 เรื่อง แนวทางการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยกับคู่ค้าในเวียดนาม โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร เสนอต่อ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหก

กันยายน 2558 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง แนวทางการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance)
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยกับคู่ค้าในเวียดนาม
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร เสนอต่อ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ