NFI research

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พฤศจิกายน 2563 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งหมด มี 56 รายการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พฤศจิกายน 2563 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) "กลยุทธ์การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสมวัย" ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี2562

กันยายน 2562 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศึกษาตลาดอาหารวีแกน(Vegan)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์” ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี2561

กันยายน 2561 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบั บสมบูรณ์ (Final Report)
เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์”
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร 
 

อ่านต่อ

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ปี 2560

กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD)

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย ปี 2560

กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย

อ่านต่อ