NFI research

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ปี 2560

กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD)

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) จัดทำโดย แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

download PDF

ทั้งหมด มี 53 รายการ

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ปี 2560

กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD)

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย ปี 2560

กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย

อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2560

กรกฎาคม 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร

อ่านต่อ

โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

กันยายน 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

กรกฎาคม 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) ภายใต้ โครงการ การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ : กรณีศึกษาตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)

อ่านต่อ