รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ในรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์” ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์อัจฉริยะสารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี2561

30 กันยายน 2561 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

download PDF