รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย ปี 2560

30 กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาโอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตผลไม้ในกัมพูชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปไทย ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก กิจกรรมที่ 4 วิจัยเชิงลึกการเชื่อมโยงวัตถุดิบและคู่แข่งขันในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า AEC และประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าในอนาคต
โดย แผนกวิจัยนโยบายอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

download PDF