โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ปี 2560

30 กันยายน 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) จัดทำโดย แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยการตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

download PDF