รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2560

30 กรกฎาคม 2560 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรื่อง “แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม”ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ฝ่ายวิจัยและข้อมูล อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กรกฎาคม 2560

download PDF