ตลาดใหม่...MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

31 กรกฎาคม 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการ การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ : กรณีศึกษาตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ได้รับงบสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

download PDF