โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559

30 กันยายน 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจอาหารไทยผ่านช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) โดย คณะผู้จัดทำ แผนกวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิจัยตลาด ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กันยายน 2559

download PDF