รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) งานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”

13 กรกฎาคม 2559 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) งานวิจัยเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

download PDF