รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยย่อยเรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย

28 พฤศจิกายน 2558 | ผู้จัดทำ ฝ่ายวิจัยและข้อมูล

งานวิจัยย่อยเรื่องโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซี กิจกรรมย่อยที่ 4. กิจกรรมวิจัยเชิงลึกการเชื่อมโยงวัตถุดิบและคู่แข่งขันในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า AEC และประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าในอนาคต โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก                          (Thailand Food Quality to The World)

download PDF