อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสของไทย ปี 2563

ย้อนกลับ

Related Articles

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ปี 2559

จำนวนเกษตรกรปี 2559
2.1 (แสนครัวเรือน)

Read more

อุตสาหกรรมกาแฟของไทย ปี 2558

เนื้อที่ให้ผลผลิต (ปี 2558) 2.51 แสนไร่
แหล่งเพาะปลูกสำคัญ 5 อันดับแรก
- ชุมพร
- ระนอง
- ลำปาง
- เชียงราย
- เชียงใหม่

Read more


Links