Info Graphic


อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทย ปี 2564

logo80.jpg

อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทย ปี  2564

- ห่วงโซ่อุตสาหกรรม

- เนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลือง

- แหล่งนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง

- แหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองสำคัญ 5 อันดับแรก

- ปริมาณนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง

- TOP 5 ประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองของโลก

- TOP 5 ประเทศผู้นำเข้าถั่วเหลืองรูปของโลก

download PDF

ทั้งหมด มี 76 รายการ


Links