Info Graphic


อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทย ปี 2559

logo15.jpg

อาหารพร้อมรับประทาน

download PDF

ทั้งหมด มี 13 รายการ

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย ปี 2559

จำนวนเกษตรกรปี 2559
2.1 (แสนครัวเรือน)

Links