logo

food processor banner halfbanner poll half

ตลาดอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทย (Home DELIVERY/TAKEAWAY Thailand)

ตลาดอาหารเดลิเวอรี่ในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี 2550 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะอยู่บ้านและรับประทานอาหารที่บ้านกันมากขึ้น...