Hot issue


แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าได้ในอันดับต้นๆ ของภาคการผลิต ในช่วงที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทย แนวโน้มการจ้างงานในอนาคตจึงเป็นประเด็นที่ท้าทายและน่าจับตามองสำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทยในขณะนี้

สถานการณ์จ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบัน

ในไตรมาสแรกของปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารมีการจ้างงาน 1.171 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 1.066 ล้านคนในช่วงปลายปีก่อน แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปี ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.3 แสดงให้เห็นว่าผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มลดลง แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยแรงงานเพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 52 ส่วนอีกร้อยละ 48 เป็นแรงงานเพศชาย

อุตสาหกรรมอาหารสาขาที่มีจำนวนการจ้างงานสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ (24.5%), สาขาโรงสีข้าว แป้งและสตาร์ช (22.7%), สาขาแปรรูปเนื้อสัตว์ (10.1%), สาขาผักผลไม้แปรรูป (9.3%) และสาขาการผลิตเครื่องดื่ม (7.9%) ซึ่งทั้ง 5 สาขาอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถดูดซับแรงงานได้สูงถึง 3 ใน 4 ของการจ้างงานรวมในอุตสาหกรรมอาหาร


ทั้งหมด มี 13 รายการ

แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

31 พฤษภาคม 2560
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าได้ในอันดับต้นๆ ของภาคกา...

วิกฤติอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์บราซิล...ผลกระทบต่อไทย

15 มีนาคม 2560
บราซิลเผชิญวิกฤตการณ์จากปัญหาเรื่อง "คุณภาพผลิตภัณฑ์" หรือ Food safety อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของบราซิลสืบสวนพบ...

ผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

26 มกราคม 2560
Thai Floods ที่มา: ภาคใต้เป็นแหล่งวัตถุดิบการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย จึงมีโรงงานแปรรูปอาหารตั้งอยู่จำนวนมาก โดยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาพื้นที่ส่...

ผลกระทบจากนโยบายผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

30 พฤศจิกายน 2559
ปฏิเสธไม่ได้ว่าชัยชนะของทรัมป์เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายหาเสียงที่สุดโต่งและได้ใจคนหลายกลุ่มในประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของอเมริก...

ผลกระทบ Brexit ต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย (ตอนที่ 2)

16 มิถุนายน 2559
หลังการลงประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เสร็จสิ้นลง ปรากฎว่าฝ่ายที่เห็นชอบให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) เป็นฝ่ายชนะการลงประชามติในสัดส...

Links