Hot issue


4 เทรนด์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทย กำลังอยู่ในช่วงของความท้ายทายจากความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งในฝั่งอุปทาน หรือด้านการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็เป็นเสมือนดาบสองคมที่สามารถย้อนกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะการคิดค้นและพัฒนาสินค้าเข้ามาทดแทนหรือแข่งขันกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ส่วนในฝั่งอุปสงค์นั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในยุคนี้ โดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาพและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้เราจะนำเสนอผลการวิเคราะห์เทรนด์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งแนวทางการรับมือ พอสรุปได้ดังนี้

เทรนด์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์

  1. แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคชาว Vegan หรือกลุ่มคนที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกประเภทและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น นม เนย หรือไข่ ปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมไก่ของไทย
  2. การขยายตัวของสินค้าอาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่ง (Free form) โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารที่ปลอดสารภูมิแพ้
  3. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สังเคราะห์ ที่จะเข้ามาเป็นสินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาไปเร็วมาก สามารถลดต้นทุนให้ถูกลงจนมีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว
  4. ความต้องการอาหารฮาลาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามจำนวนคนมุสลิมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรโดยทั่วไป ทำให้ตลาดเนื้อสัตว์ขยายตัวตามไปด้วย

ทั้งหมด มี 17 รายการ

4 เทรนด์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์

28 พฤษภาคม 2561
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทย กำลังอยู่ในช่วงของความท้ายทายจากความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งในฝั่งอุปทาน หรือด้านการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่ม...

อุตสาหกรรมไก่ไทยได้อะไรจากการที่จีนเข้ามารับรองโรงงาน

16 มีนาคม 2561
ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางการไทยและจีนร่วมกันปล่อยตู้คอนเทรนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยออกจากท...

อุตสาหกรรมอาหารไทยกับอาหารอนาคต (Future food)

28 มกราคม 2561
ขณะที่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods and Drink) เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากอาหารเกษตรอินทรีย์และมีอัตราเติบโตที่ต่ำกว่า โดย...

จริงหรือไม่ที่คนเรา “หวานน้อยลง”

30 พฤศจิกายน 2560
น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์เรามานับตั้งแต่ครั้งอดีต และปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น คนในยุคก่อนได้รับน้ำตาลตามธรรมชาติจากน้ำผึ้ง หรือม...

แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

31 พฤษภาคม 2560
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ และนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าได้ในอันดับต้นๆ ของภาคกา...

Links