มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

ญี่ปุ่น

บังคับใช้ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548


วัตถุประสงค์

มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดคำจำกัดความและหลักเกณฑ์วิธีการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

หลักการการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ คือ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ซึ่งมีกระบวนการดูแลสัตว์เหล่านั้นตามลักษณะความจำเป็นพื้นฐานทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม โดยมีหลักการให้อาหารที่ผลิตจากกระบวนการซึ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์เพื่อสร้างความยั่งยืนและรักษาวงจรการเกษตรธรรมชาติ

คำนิยาม
ในมาตรฐานฉบับนี้ กำหนดคำศัพท์และคำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ