แก้ไขระเบียบสำหรับใบรับรองสินค้าอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สหภาพยุโรป

บังคับใช้ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


รายละเอียดโดยสรุป


สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้าอินทรีย์ไว้รวมหลายฉบับจนถึงปี 2556 มีระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศที่สามภายใต้ระเบียบ Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries ที่เปิดช่องทางให้ประเทศที่สามสามารถส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปได้ โดยอาศัยการรับรองสินค้าจาก Control Authority (CA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองของรัฐ หรือ Control Body (CB) ซึ่งเป็น หน่วยงานรับรองของเอกชนขึ้นตรงกับสหภาพฯ ในส่วนของการขอขึ้นบัญชีรายชื่อ Control Authority (CA)

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ