อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทยืและอื่นๆ

สหภาพยุโรป

บังคับใช้ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556


ความเป็นมา


จากสนธิสัญญา Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) ที่กำหนดให้การค้าภายในสหภาพยุโรปต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าอาหารที่ต้องมีกฎหมายของสหภาพฯ มากำกับดูแล เดิมสหภาพฯ มี Directive 2009/39/EC ที่กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับสินค้าอาหารเฉพาะกลุ่มที่มีการนำสารอาหารมาใช้เป็นส่วนประกอบรวมถึงการแสดงข้อมูลบนฉลากด้วย ซึ่งต่อมาได้มีการกำหนดกลุ่มอาหารที่นำสารอาหารมาใช้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับการควบคุมพลังงานเพื่อลดน้ำหนัก, อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์, อาหารธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะแพ้กลูเต็น เป็นต้น อาหารเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการควบคุมการใช้สารอาหารที่เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างและกลไกทางด้านเทคนิคทางวิทยาศาสตร์จากสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรป (EFSA) มีการควบคุมปริมาณสารเคมีตกค้าง (pesticide residues) มีการแสดงข้อมูลอาหารตามกฎหมายสำหรับผู้บริโภครวมถึงหากมีการกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือสารอาหารของสินค้าก็ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับทารกแรกเกิดและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก สำหรับผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ เช่น นักกีฬา ผู้ออกกำลัง ก็ต้องมีสารอาหารที่จำเป็นเพาะเช่นเดียวกัน

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes)


ออสเตรเลีย

เครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes).

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ (National Food Safety Standard for Standard: General rules for special medical use formula GB29922 - 2013).

อ่านต่อ

คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์


สหรัฐอเมริกา

สหัฐอเมริกา เรื่อง คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์ (Frequently Asked Questions About Medical Foods; Second Edition Guidance for Industry).

อ่านต่อ