อาหารทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes)

ออสเตรเลีย

บังคับใช้ วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560


รายละเอียดโดยสรุป

หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand: FSANZ.) ประกาศปรับปรุงมาตรฐาน 2.9.5 เรื่อง อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ (Standard 2.9.5 Food for Special Medical Purposes) ซึ่งมาตรฐานนี้มีขอบข่ายบังคับอาหารที่มีสูตรหรือส่วนผสมที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์ทางการแพทย์ เช่น เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยบางโรค หรือ อาหารที่ใช้ตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่าย และ การนำไปใช้ อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ตามมาตรฐานนี้ หมายรวมถึงอาหารที่ใช้กับบุคคลซึ่ง

1. ต้องได้รับอาหารสูตรเฉพาะที่มีการปรับปรุงสารอาหารบางชนิดสำหรับผู้มีความต้องการเฉพาะด้านการแพทย์ หรือมีข้อจำกัดพิเศษเกี่ยวกับระบบการย่อยหรือการใช้สารอาหารของร่างกาย เช่น การดูดซึม การย่อย เมตาโบลิซึม หรือการท างานของล าไส้ ซึ่งต้องได้รับอาหารหรือสารอาหารเฉพาะ

2. ผู้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารที่ได้รับแบบปกติได้ดังนั้น จึงมีการกำหนดมาตรฐานอาหารเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการสารอาหารพิเศษหรืออยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารเฉพาะสำหรับร่างกายขณะนั้น

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์ (National Food Safety Standard for Standard: General rules for special medical use formula GB29922 - 2013).

อ่านต่อ

อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทยืและอื่นๆ


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก.

อ่านต่อ

คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์


สหรัฐอเมริกา

สหัฐอเมริกา เรื่อง คำแนะนำสำหรับอาหารทางการแพทย์ (Frequently Asked Questions About Medical Foods; Second Edition Guidance for Industry).

อ่านต่อ