บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพฯ

สหรัฐอเมริกา

บังคับใช้ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548


บทนํา


คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ออกบทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา พ.ศ. 2537 (The Dietary Supplement Health and Education Act of 1994: DSHEA) และแก้ไขเพิ่มเติมปี 2548 ใช้เป็นกฎหมายสำคัญในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความปลอดภัย แสดงฉลากถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ USFDA จะประเมินความปลอดภัยส่วนผสมที่ใช้และผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย Food Additive Amendments to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) ซึ่งได้รวบรวมและปรับปรุงให้เหมาะสมส าหรับนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ

รายละเอียดโดยสรุป

DSHEA รวบรวมข้อกำหนดและข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การประเมินความปลอดภัย คำแนะนำในการวางจำหน่าย การกล่าวอ้างทางโภชนาการ และการแสดงฉลากส่วนผสมและสารอาหาร โดย USFDA จะควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตตามระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านฉลากอาหารเสริมสุขภาพ (Commission on Dietary Supplement Labels) และสถาบันสุภาพแห่งชาติ (Office of Dietary Supplements with in the National Institutes of Health) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (National Food Safety Standard for General Rules for the Labeling of PrepackagedFood for Special Dietary Uses: GB13432 - 2013).

อ่านต่อ

มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหารเพื่อสุขภาพ (National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 - 2014).

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


อียู

สหภาพยุโรป เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).

อ่านต่อ
Not Found