หลักเกณฑ์สำหรับออาหารเพื่อสุขภำพ (Food for Specified Health Uses: FOSHU)

ญี่ปุ่น

บังคับใช้ พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550


รายละเอียดโดยสรุป
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare) ได้ออกระเบียบเพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Food for Specified Health Use (FOSHU) เมื่อปี 2534 และปรับปรุงแก้ไขในปี 2550 

อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Food for Specified Health Use (FOSHU) หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเติมส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มเติม เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพหรือเพื่อให้ร่างกายสามารถควบคุมสภาวะบางอย่างที่ผิดปกติได้ โดยมุ่งเน้นผลในการป้องกันมิใช่การรักษาโรค ผลิตภัณฑ์
ที่สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และคลอเรสเตอรอลในเลือด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยของสารต่างๆ ที่เติมลงไปถึงคุณสมบัติและหน้าที่ในการป้องกันโรคตามที่ได้อ้างไว้ จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และสามารถแสดงสัญลักษณ์บนฉลากได้

ข้อกำหนดสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU)
- ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างชัดเจน
- มีหลักฐานพิสูจน์ความปลอดภัย เช่น ผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง ผลการทดสอบเมื่อบริโภคในปริมาณสูงเกินกำหนด หรือผลทดสอบอื่นๆ
- ต้องมีส่วนผสมที่ให้คุณค่าทางอาหารต่อร่างกาย เช่น ไม่มีเกลือในปริมาณสูงเกิน
- รับประกันความถูกต้องเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อระยะเวลาการบริโภคตามที่ได้ระบุไว้
- มีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป และการทดสอบ

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (National Food Safety Standard for General Rules for the Labeling of PrepackagedFood for Special Dietary Uses: GB13432 - 2013).

อ่านต่อ

มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหารเพื่อสุขภาพ (National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 - 2014).

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


อียู

สหภาพยุโรป เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).

อ่านต่อ
Not Found