ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อียู

บังคับใช้ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546


รายละเอียดโดยสรุป
กฎเกณฑ์กลางนี้เป็นข้อกำหนดว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่วางขายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในรูปแบบของอาหารบรรจุสำเร็จเท่านั้น
กฎเกณฑ์กลางนี้ไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังค านิยามที่ระบุในกฎเกณฑ์กลาง
2001/83/EC ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับมนุษย์


วัตถุประสงค์
1. “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” หมายถึง อาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมคุณค่าของอาหารที่มีอยู่ทั่วไป และมีลักษณะเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหารหรือสารอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาวะโภชนาการหรือสรีรวิทยา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน โดยมีการวางขายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีการระบุปริมาณที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานในแต่ละครั้ง เช่น แคปซูล ก้อน เม็ด ห่อบรรจุผง หลอดบรรจุของเหลว ขวดบรรจุของเหลวเพื่อใช้เป็นหยด หรือรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายกัน  
2. “ธาตุอาหาร” หมายถึง
(1) วิตามิน
(2) เกลือแร่

ประเทศสมาชิกจะสามารถนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกจำหน่ายในประชาคมได้ ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในกฎเกณฑ์กลางนี้แล้วเท่านั้น
หลักการทั่วไป
1. ภายใต้ข้อกำหนดในกฎเกณฑ์กลางนี้ วิตามินและเกลือแร่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะต้องเป็นวิตามินและเกลือแร่ตามบัญชีรายการที่ระบุในภาคผนวก 1 เท่านั้น และการใช้สารดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ระบุในภาคผนวก 2

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (National Food Safety Standard for General Rules for the Labeling of PrepackagedFood for Special Dietary Uses: GB13432 - 2013).

อ่านต่อ

มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหารเพื่อสุขภาพ (National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 - 2014).

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงต์พิเศษFOSDU


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับอาารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (Food for Special Dietary Uses: FOSDU).

อ่านต่อ
Not Found