มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ

จีน

บังคับใช้ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558


คำนำ
มาตรฐานนี้ใช้แทน “มาตรฐานทั่วไปผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) การใช้ประโยชน์ (GB16740 – 1997”)
มาตรฐานนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ GB16740 - 1997 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
- แก้ไขชื่อมาตรฐานเป็น “มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร แห่งชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”
- แก้ไขขอบเขต
- แก้ไขศัพท์เทคนิคและนิยาม
- ตัดประเภทผลิตภัณฑ์ออก
- ตัดหลักการพื้นฐานออก
- ตัดวิธีการทดลองออก
- แก้ไขข้อกำหนดด้านฉลากและเครื่องหมาย


1. ขอบเขต
มาตรฐานนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด

2. ศัพท์เทคนิคและนิยาม
2.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Health foods)


หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสรรพคุณในการบำรุงร่ายกาย หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ ใช้รับประทานในกลุ่มบุคคลเฉพาะ มีสรรพคุณในการปรับระบบร่างกายแต่มิใช่เพื่อการรักษาโรค อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน หรือเรื้อรังต่อร่างกายมนุษย์

3. ข้อกำหนดด้านเทคนิค


3.1 วัตถุดิบหลักและสารเสริม (Raw and supplement materials)


วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานอาหารและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (National Food Safety Standard for General Rules for the Labeling of PrepackagedFood for Special Dietary Uses: GB13432 - 2013).

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


อียู

สหภาพยุโรป เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements).

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงต์พิเศษFOSDU


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับอาารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (Food for Special Dietary Uses: FOSDU).

อ่านต่อ
Not Found